Kasutatud kirjandus

1. Auto. Riigikohtu lahend nr 3-3-1-93-08. 03.03.2009.

2. EP. http://www.eestipank.ee/
volasuhete-intressimaar. Seisuga 13.01.2017.

3. Erisoodustus. Erisoodustuse hinna määramise kord, Rahandusministri määrus. 13.01.2011 nr 2. RT I, 19.01.2011, 12; RT I, 03.12.2014, 6.

4. Isiklik auto. Teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord, Vabariigi Valitsuse määrus. 14.07.2006 nr 164.
RT I 2006, 34, 265; RT I, 26.08.2014, 11.

5. KMS. Käibemaksuseadus1. 10.12.2003.
RT I 2003, 82, 554; RT I, 24.12.2016, 15;
RT I, 24.12.2016, 16.

6. MKS. Maksukorralduse seadus1. 20.02.2002.
RT I 2002, 26, 150; RT I, 10.11.2016, 11.

7. MTÜS. Mittetulundusühingute seadus.
06.06.1996.
RT I 1996, 42, 811; RT I, 30.12.2015, 67.

8. PankrS. Pankrotiseadus. 22.01.2003.
RT I 2003, 17, 95; RT I, 22.06.2016, 25.

9. Rekl. Reklaamimaks Tallinnas. Tallinna Linnavolikogu 17.12.2009 määrus nr 44.
RT IV, 26.06.2013, 30; RT IV, 18.12.2015, 25.

10. RLS. Riigilõivuseadus. 10.12.2014.
RT I, 30.12.2014, 1; RT I, 15.12.2016, 5.

11. RPS. Raamatupidamise seadus. 20.11.2002.
RT I 2002, 102, 600; RT I, 27.12.2016, 3.

12. RTJ. Eesti Hea Raamatupidamistava alates 2016 juhendid, link seisuga 05.01.2017. a http://www.fin.ee/aruandluskorraldus.

13. SMS. Sotsiaalmaksuseadus1. 13.12.2000.
RT I 2000, 102, 675; RT I, 24.12.2016, 9.

14. TsÜS. Tsiviilseadustiku üldosa seadus. 27.03.2002.
RT I 2002, 35, 216; RT I, 12.03.2015, 106.

15. TuMS. Tulumaksuseadus1. 15.12.1999.
RT I 1999, 101, 903; RT I, 31.12.2016, 4.

16. VÕS. Võlaõigusseadus. 26.09.2001.
RT I 2001, 81, 487; RT I, 29.11.2013, 4.

17. ÄS. Äriseadustik1 15.02.1995.
RT I 1995, 26, 355; RT I, 22.06.2016, 32.