8 Maksud ja kohtlemine peavad olema õiglased

Maksudega on probleem. Kui ühin­gult võib jätta tee­nuse tarbimata ja sellega ka tarbimata tee­nu­se eest jätta maksmata, siis riik, kui ta muu­tub ebaausaks, tõstab maksusid või kohtleb eba­õig­laselt. Nt paneb täiendavaid doku­mentide täit­mise nõudeid justkui maksu­pet­tuste väl­ti­mi­se eesmärgil või ei osuta vastu min­git teenust või on see teenus mõttetu, st saaks ka ilma sel­le­ta või vähemalt ilma, et riik se­da osutaks. Riik osu­tagu neid teenuseid, mille osu­tamine läheb ühin­gul keeruliseks, kulukaks.

Kui riik veel saab ebaõiglaselt käituda, siis era­ette­võtja ei saa. Nimelt on kliendil õigus leping lõ­pe­tada, siis kui talle meeldib. Vajadusel oo­da­tes ära tähtaja, kui on tegemist tähtajalise le­pin­guga. Muidugi seni tarvitatud eest tuleb ta­su­da. Edaspidi aga klient enam selle ettevõtja too­teid-teenuseid ei osta ning seetõttu jäävad müü­jal need müümata ja tulu koos rahaga tule­ma­ta.

Ettevõtjal võib olla õigus, aga kui ikka kliendi ar­vates tal õigus pole, siis klient lahkub. Päris ja­bur on kui küsida kliendi käest lahkumise põh­just ning kui talle esile toodud põhjused ei meel­di, siis märkida lõpetamisakti hoopis põh­jus­te tagajärg, nt läks üle konkurendi juurde. Kas tõesti tekkis kliendil lambist huvi minna kon­kurendi juurde?

See on ka põhjus, miks tasub tegeleda kasvõi tas­kuettevõtlusega, kuna siis saad aru, kuidas ra­ha sisse tuleb, mida saab teha ja mida mitte. Sel­lega hakkad ka oskama väärtustada riigi pa­nust meie igapäevaellu ja samas riigi panust ja iha­lu­si just neid asju teha ja just täpselt nii teha va­ja­du­sel kaht­luse alla seadma.