Õppekorralduse ja kvaliteedi alused

Tarkuseveski

Täienduskoolituse õppekorralduse alused

Alljärgnevalt on lahti kirjutatud õppijate õppima asumise, õppe eest tasumise jm edukaks koostööks vajalikud tingimused.

Õppijate täienduskoolitusele vastuvõtu ja koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord:
Õpilane on täiendkoolitusele arvatud sooviavaldamise ning vajadusel ettemakse tasumisega.
Õpilane on täiendkoolituselt välja arvatud sooviavaldamise, võlgnevuse, ettemaksu mittetasumise või kui kooli või õpetaja hinnangul õpilase käitumine ja/või suhtumine õppetöösse ei ole adekvaatne (hilinemised, puudumised jms).
Neil juhtudel jääb tund ära: õpilane 1) hilineb üle 15 minuti ja ei teata sellest õpetajale ette (hilinemisel läks hilinetud aeg raisku); 2) teatab, et tund jääb ära; 3) jõuab nii hilja kohale, et tundi pole enam mõtet teha (õpetaja hinnangul); 4) ei tee koheselt peale aja kokku leppimist ülekannet tunni eest.

Täienduskoolituse eest õppetasu maksmise, sellest vabastamise ja selle tagastamise tingimused ja kord
Tunni eest tuleb koheselt ette maksta, kuni ettemakse pole laekunud, on aeg vaba kõigile. Õpilasel tuleb arvestada, et pankadevahelised maksed võtavad aega, eriti nädalavahetustel.
Sõltumata põhjusest, ära jäänud tundi ei hüvitata ega asendata. Ettemakse loetakse käsitlustasuks ega tagastata.
Ettemakse kokkulepitud tunni eest saab tagasi taodelda, kui tund jääb ära õpetajast tulenevatel põhjustel.
Tasu ei sisalda eelnevat ülesannete läbilahendamist ega muud eeltööd, soovi korral aga võib eelinfo saata e-postiga janno[ät]tarkuseveski.org.

Teised õppe korraldamiseks olulised tingimused
Õpe toimub soovitatavalt kesklinnas, tavaliselt TLÜ akadeemilises raamatukogus (Rävala pst 10) avatud alal, aga lisanduvad täiendavad kulud (nt raamatukogus lugejapilet või kohvikus tee-kohv vms õpilasele endale, õpetaja eest ei pea maksma).
Johtuvalt õpilaste õpivõimekuse ja -valmiduse erinevustest, eeldatakse, et vajadusel õpilane läbib vajalikku koolitust korduvalt. Johtuvalt õpilase või tema eestkostja õpilase teadmiste hindamise kvaliteedist muudetakse vajadusel õppekava või täiendatakse, et õpilane oleks suuteline läbima õppekava edukalt. Õpilasel on õigus loobuda muudatustest ning lahkuda õppest. Loobumisel tasu ei tagastata, kuna eeldatakse õpilase poolt enda eelteadmiste adekvaatset hindamist.
Üldjuhul ei hinnata väljundit, kuna õppekava pannakse kokku õpilasest või õpilastest lähtuvalt. Samal põhjusel ei säilitata dokumente õppekava sisu ja koolitaja kohta.
Õppekorralduses lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest ja täienduskoolituse standardist ning ühiskonna vajadustest.

Täienduskoolitusasutuse tegevuse kvaliteedi tagamise alused

Alljärgnevalt on lahti kirjutatud õpetajate (koolitajate) ja õppe tulemuslikkuse tagamise tingimused, mida saab tagada Tarkuseveski.

Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord
Tagasisidet kogutakse jooksvalt õpilaselt ja ühiskonnalt vastavalt vormile, kuidas seda esitatakse.

Täienduskoolituse õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
Õppekavade kvaliteedi tagamiseks jälgitakse koolitajate, õppekeskkonna kvaliteeti ja ühiskonnas toimuvaid protsesse. Kogutakse tagasisidet.

Täienduskoolituskursusega seotud täiskasvanute koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
Koolitajate kompetentsi hinnatakse nii tööalaselt kui ka haridusest lähtuvalt. Formaalselt mittehinnatavat kompetentsi, nagu töökogemus, hinnatakse jooksvalt töö käigus lähtudes tagasisidest.
Etteheidete ja kiituste tekkimisel uuritakse tagasisidet põhjustanud sündmuse asjaolusid ning asjaosaliste eelnevat käitumist ja muid olulisi asjaolusid, et hinnata tagasiside õigsust, õiglust ja adekvaatsust välistamaks ala- ning ülevõimendamist.
Vajadusel võimaldatakse koolitajatele koolitusi.

Täienduskoolituskursusega seotud õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
Õppekeskkonna puhul hinnatakse eritingimuste vajadusi, koolitusasutuse võimalusi ja õpilaste soove.