10 Võlga ei (tohiks) lasta tekkida

Pigem otsi kokkulepet õigustatud võlgade tasu­mi­seks, kui et jätad lahtiseks. Maksudega seotud võ­lad sundtäidetakse lähtuvalt MKS 13. ptk (§ 128-1361). Eraõiguslike võlgadega on natuke lee­bem olukord.

Enne kui sundtäitmiseks läheb, st katsudes veel ra­hulikult asju ajada, aga samas oma võla­usal­da­jale tema nõude kiiremini ära maks­ma ut­si­ta­mi­seks rakendatakse Eestis vii­vis­int­res­si (vii­vist) era­õi­gus­likele nõuetele ja mak­su­int­ressi mak­su­võl­ga­dele. Need on summad, mi­da peab maks­ma liht­salt seetõttu, et maksid ar­ve või mak­su mak­se­täht­ajast hiljem. Kui mak­sad õigel ajal, siis ei pea neid maksma, st saab ra­ha säästa ja need ra­had suunata mujale. Nagu va­rem öel­dud, võlgu jää­da ei tohi ja raha on va­ja­lik, suisa hap­nik ühin­gule, seetõttu ka­su­ta­tak­se li­saks mak­se­täht­aegadele (lühematele või pi­ke­ma­tele) ka vii­vi­seid ja maksuintresse, vii­ma­seid koos sund­täit­misega (kontoarestid, varade ka­su­tus­pii­ran­gud, palkadest kinni­pidamised jms), et täht­ae­ga­dest ikka kinni peetaks.

Viivised on tavaliselt suurema määraga, kui ra­ha maksmisega viivitamisest tekkiv tulu. Mak­sa see võlg ära ja investeeri ülejäänu, aga ära in­ves­teeri kõike, sh viivist tekitavat osa, sest vii­vi­sed söövad ära ka osalt või kõigelt üle­jää­nult tu­le­va tulu. Viiviseid rakendavad eriti suur­et­te­võt­jad, kes on pea monopoolses seisundis, st sa ei saa konkurendi juurde eriti minna.

Maksude puhul, kui on eelnevalt juba hoiatatud:
Kui isik ei täida talle haldusaktiga pandud kohustust hoia­tuses märgitud tähtpäevaks, peab ta tasuma hoia­tuses märgitud sunniraha. Maksuhaldur esitab isi­kule sunniraha tasumise nõude korraldusega, mää­rab selles tasumise tähtaja ning teeb hoiatuse, et sun­niraha tähtajal tasumata jätmise korral nõue sund­täidetakse vastavalt käesoleva seaduse §-dele 128–132. MKS § 91 lg 3.

Vajadusel toovad hilinemisel kaasa ka kohtus­käi­gud ja täitemenetlus (seda teostavad kohtu­täi­turid ja pankroti­haldurid nt). Sundtäitmine po­le päris sama, mis täitemenetlus ja pole ka sa­ma, mis sunniraha. Sunniraha on lihtsamas kee­les leppetrahv, aga sundtäitmine on lep­pe­trah­vi kät­te saamiseks ette võetud toimingud.

Maksudega on veel see probleem, et riik (aga ka ko­halik omavalitsus, nt Tallinn) ei saa sageli pea­tada teenuseosutamist võlgnikule lihtsalt see­tõttu, et see pole talle maksu maksnud. Tä­na­va­sillutis ei tõmba end võlgniku ees rulli või kee­ra oma mudast poolt üles, et võlgnik ei saaks te­male peale astuda ning seda kulutada.

Samas vas­tuväitena olgu välja toodud, et rakendatakse parkimistasu süs­tee­mi, kus saad trahvi, kui ei maksa parki­mi­se eest lin­na­tä­na­val. Kui maksad, siis ei saa trah­vi. Vas­tu­sooritus on olemas – tasu ja koht, kus par­ki­da. Sotsiaalmaksu puhul pere­arst kü­sib hai­ge­kas­sas kindlustamata isikult tee­nus­ta­su selle eest, mille eest aga kind­lus­ta­tud isik ta­su­ma ei pea.