1 Kes on ja kes pole ettevõtja?

Kas tasub äri ajama hakata? Kui hakata, siis tasub panna tähele järgmisi mõtteid. Need kehtivad peaaegu iga äri, aga mugandustega ka mitte­tulundus­ühin­gute (MTÜ) kohta.

Ettevõtja käesoleva seaduse tähenduses on füüsiline isik, kes pakub oma nimel tasu eest kaupu või tee­nuseid ning kellele kaupade müük või teenuste osu­ta­mine on püsiv tegevus, ning käesolevas seaduses sätes­tatud äriühing. ÄS § 1.

Seega on ettevõtjaks äriühing või FIE. Juhatuse­liige ega osanik, rää­ki­mata mitte­tulun­dus­ühin­gu liikmest, pole ette­võtjad.

Teatud juhtudel käsitletakse ettevõtjana ka neid, keda ÄS mõistes ettevõtjana ei käsitleta. Tuleb täpselt seaduses kirjeldatud ja viidatud mõisteid jälgida.

4 Ühingute piiblid ning abimaterjalid

Olgu öeldud, et ÄS on üldiselt ühingute piibel. Ena­masti käsitleb see seadus äriühinguid, aga ka mittetulundusühingute seadus (MTÜS) viitab osa nõudeid ÄS kaudu, nt MTÜS § 36 lg 5:
[…] äriseadustiku § 4 lõike 6 alusel kehtestatud […].

Raamatupidamises aga toimetab Raamatu­pi­da­mi­se seadus (RPS) paljuski raamatu­pidamise toim­konna juhendite (RTJ) abil:
Finantsarvestuse korraldamine ja finants­aru­and­lu­ses kasutatavad arvestus-põhimõtted ning infor­mat­siooni esitusviis peavad olema kooskõlas käes­ole­vas sea­duses sätestatud nõuetega ja ühega järg­mi­sest ka­hest finantsaruand-luse standardist: 1) Eesti fi­nants­aruandluse standard. RPS § 17 lg 1 ja -p 1.
See viitab tagasi seaduse alguses olevatele mõistetele:
Eesti finantsaruandluse standard – […], mille põhi­nõu­ded kehtestatakse käes-oleva seadusega ning mida täpsustab käesoleva seaduse § 34 lõike 4 alusel kehtestatud valdkonna eest vastutava ministri määrus (edaspidi toimkonna juhend). RPS § 3 p 7.

Eestis töötavad seadused sageli teineteise või määruste jm aktide (nn abimaterjalide) abil.