4 Ühingute piiblid ning abimaterjalid

Olgu öeldud, et ÄS on üldiselt ühingute piibel. Ena­masti käsitleb see seadus äriühinguid, aga ka mittetulundusühingute seadus (MTÜS) viitab osa nõudeid ÄS kaudu, nt MTÜS § 36 lg 5:
[…] äriseadustiku § 4 lõike 6 alusel kehtestatud […].

Raamatupidamises aga toimetab Raamatu­pi­da­mi­se seadus (RPS) paljuski raamatu­pidamise toim­konna juhendite (RTJ) abil:
Finantsarvestuse korraldamine ja finants­aru­and­lu­ses kasutatavad arvestus-põhimõtted ning infor­mat­siooni esitusviis peavad olema kooskõlas käes­ole­vas sea­duses sätestatud nõuetega ja ühega järg­mi­sest ka­hest finantsaruand-luse standardist: 1) Eesti fi­nants­aruandluse standard. RPS § 17 lg 1 ja -p 1.
See viitab tagasi seaduse alguses olevatele mõistetele:
Eesti finantsaruandluse standard – […], mille põhi­nõu­ded kehtestatakse käes-oleva seadusega ning mida täpsustab käesoleva seaduse § 34 lõike 4 alusel kehtestatud valdkonna eest vastutava ministri määrus (edaspidi toimkonna juhend). RPS § 3 p 7.

Eestis töötavad seadused sageli teineteise või määruste jm aktide (nn abimaterjalide) abil.

3 Võimaluste ühendamine ehk tsentraliseerimine

Väljast vaadates on iga kauplus iseseisev. Seest poolt muidugi teab ettevõtja ise, kui palju on seal igal kauplusel iseotsustamise õigust ja palju sõl­tub nö keskusest, keskkontorist. Võib arvata, et raamatupidaja(d) on kõikidele kauplustele ühi­sed, mitte et igal kauplusel on oma raamatu­pi­da­ja. Võib olla eri riikides on siiski erinevad, ku­na maksuseadused juba on erinevad. Raa­ma­tu­pidamise algtõed, Euroopas vähemalt, paneb pai­ka IFRS, mis on (RTJ 0 § 2):

[…] Euroopa Komisjoni poolt vastu võetud […].

Tsentraliseerimine ehk nö kamba peale ühise töö­jõu ja -vahendite, nt raamatu-pidamis­tark­va­ra, ja temale arvuti, mööbli ja ka koha teki­ta­mi­ne kontoris, on sa-geli soodsam kui ise omale kõi­ge hankimine. Mõelgem, kui nt 4 erinevat ette-võtjat omavad igaüks oma tarkvara (pole üld­se odav), arvutit, mööblit ja ruumi kontoris, sa­mas kui raamatupidajat nad vajavad ehk paar päe­va kuus. Nad maksavad mööbli eest, mis sei­sab enamus aega kasutuseta, arvuti eest, sa-muti sei­sab, ruumi eest (kontori rent on päris kallis), kus vahendid tühjalt seisa-vad. Lisaks veel palk raa­matupidajale ja maksud sellelt, heal juhul poo­le koha eest, aga ka see on kallis, kuna raa­ma­tu­pidaja on ikkagi asjatundja. Kui ei oleks, siis saaks ju igamees sellega hakkama.

Ise kõige omamine ja pidamine on kulukas. Kui saaks soodsamalt, siis selle säästetud raha võiks pa­nustada tulu ja sellega veelgi enam raha too­va­tesse tegevustesse. Tulu ja raha pole päris sa­mad. Esmapilgul võib tulu olla, aga kui seda siis­ki ära ei maksta, siis tuleb see tulu maha kanda ja hullemal juhul kanda koos maksudega. Kui ei os­ka paigutada tulu tootvalt, siis võib ju maksta kiire-mini ära laenusid, st säästa intres­sidelt. Äär­misel juhul kulutada mujale või maksta roh­kem palka või dividende. Küll raha rakenduse lei­ab. See on ka põh-juseks, miks väike­ettevõtjad ja MTÜd nt raamatu­pidamis­tee­nu­se ostavad sis­se raamatu­pida­mis­büroo­st. See tuleb lihtsalt oda­vam. Arvatavasti ükskõik kui kallis büroo ei kü­si nii palju, et omal oleks oda­vam (ehk vähem ra­ha välja vii-vam) raama­tu­pidaja palgata, tark­va­ralitsents nt aastaks osta, lisaks osta möö-bel ja üürida ruum, mis seisab enamus aega tühjalt. Seetõttu ka renditakse tarkvara jm vaja­mi­ne­vaid võimalusi, lahendusi.