12 Kasum-kahjum ja pankrot

Majandustegevusest tekib kasum või kahjum (st jääb tulusid üle või on kulutatud rohkem, kui tee­nitud, st kulusid on rohkem kui tulusid). Kui te­kib kasum, siis äriühingust saab kasumi võtta väl­ja, MTÜst ei saa (meenuta MTÜS § 1).

Lisaks ei ole juhatuseliikmed ega MTÜ liikmed või äriühingu, täpsemalt OÜ (ja AS), osanikud vas­tutavad ühingu võlgade eest, kui see peaks pank­rotistuma. Tegemist muidugi on, eriti juha­tu­se­liikmetel, kui see peaks juhtuma. Vastutust ei kaasne muidugi eeldusel, et ühing pole paha­taht­likult pankrotti aetud ning juhatuse­liik­me­tel, kui nad on teatud tingimused täitnud. Jah, ka MTÜ saab pankrotistuda ehk muutuda püsi­valt makse­jõuetuks.

Pankrot on võlgniku kohtumäärusega välja­kuulu­ta­tud maksejõuetus. (PankrS § 1 lg 1).
Ühingu ehk juriidilise isiku kohta käib kom­bi­nat­sioon PankrS § 1 lg 2 ja 3st:
Juriidilisest isikust võlgnik on maksejõuetu [viitan lg 2:] kui ta ei suuda rahuldada võlausaldaja nõu­deid ja see suutmatus ei ole võlgniku majanduslikust olu­korrast tulenevalt ajutine [ja jätkan lg 3 kohalt, kust pooleli jäin:], ka siis, kui võlgniku vara ei kata te­ma kohustusi ja selline seisund ei ole võlgniku ma­jan­duslikust olukorrast tulenevalt ajutine.