6 Ühingu vara ja laen

Ühingu vara on ühingu oma ja seda, kui see pole just kellelegi välja renditud, ei tohi kellegi teise kui ühingu tarbeks katteks kasutada. Ühingul on õigus anda laenu, kui seda pole ära keelatud, sa­mas tuleb ka jälgida, et kui on keelatud, siis kel­lele. Kuna inimene saab olla mitmes rollis, siis võib ta olla korraga nii osanik, juha­tu­se­liige kui ka töötaja.

Rääkides laenust osaühinguga seoses, siis see ena­mas­ti osa­nikule ja juhatuseliikmele laenu an­da ei tohi. Kui ini­me­ne on töötaja sa­mu­ti, siis põ­hi­mõt­te­li­selt kee­latud pole, tuleb vaid jäl­gi­da eri­soo­dus­tuse nõue­te jm laenulepinguga seo­tud nõue­te täit­mist. Osaühing ei to­hi anda laenu ka oma osa ost­mi­seks. Tuleb arvestada, et sellest võib tulla tõsine vaidlus, kas laenu anti osa­ni­ku­le, juhatuseliikmele või töötajale, kui inimene on kõigis rollides. Erisoodustusega seotud int­res­si­määra on fikseeritud 2 korda aastas. ÄS § 159 lg 1 p-d 1, 3 ja 4. Erisoodustus § 3, VÕS § 94 lg 2 ja EP.

Osakapitali sisse makstes võib tekkida soov võt­ta see küllaltki kiiresti pangaarvelt kassasse ja sealt see ära võtta, aga öel­da, et see on jätkuvalt kas­sas. Ku­na see pole kas­sas, siis on tegemist pet­tusega.

Millal palk on ümbrikupalk? Siis, kui sel­lelt ei ta­he­tagi maksusid deklareerida ega ta­suda. Su­la­ra­has võib maksta palka ja selle isegi ümb­ri­kus­se panna. Peaasi, et maksud on tasutud. Miks võib? Sest kõik on lubatud, mis pole keelatud.

1 Kes on ja kes pole ettevõtja?

Kas tasub äri ajama hakata? Kui hakata, siis tasub panna tähele järgmisi mõtteid. Need kehtivad peaaegu iga äri, aga mugandustega ka mitte­tulundus­ühin­gute (MTÜ) kohta.

Ettevõtja käesoleva seaduse tähenduses on füüsiline isik, kes pakub oma nimel tasu eest kaupu või tee­nuseid ning kellele kaupade müük või teenuste osu­ta­mine on püsiv tegevus, ning käesolevas seaduses sätes­tatud äriühing. ÄS § 1.

Seega on ettevõtjaks äriühing või FIE. Juhatuse­liige ega osanik, rää­ki­mata mitte­tulun­dus­ühin­gu liikmest, pole ette­võtjad.

Teatud juhtudel käsitletakse ettevõtjana ka neid, keda ÄS mõistes ettevõtjana ei käsitleta. Tuleb täpselt seaduses kirjeldatud ja viidatud mõisteid jälgida.