12 Kasum-kahjum ja pankrot

Majandustegevusest tekib kasum või kahjum (st jääb tulusid üle või on kulutatud rohkem, kui tee­nitud, st kulusid on rohkem kui tulusid). Kui te­kib kasum, siis äriühingust saab kasumi võtta väl­ja, MTÜst ei saa (meenuta MTÜS § 1).

Lisaks ei ole juhatuseliikmed ega MTÜ liikmed või äriühingu, täpsemalt OÜ (ja AS), osanikud vas­tutavad ühingu võlgade eest, kui see peaks pank­rotistuma. Tegemist muidugi on, eriti juha­tu­se­liikmetel, kui see peaks juhtuma. Vastutust ei kaasne muidugi eeldusel, et ühing pole paha­taht­likult pankrotti aetud ning juhatuse­liik­me­tel, kui nad on teatud tingimused täitnud. Jah, ka MTÜ saab pankrotistuda ehk muutuda püsi­valt makse­jõuetuks.

Pankrot on võlgniku kohtumäärusega välja­kuulu­ta­tud maksejõuetus. (PankrS § 1 lg 1).
Ühingu ehk juriidilise isiku kohta käib kom­bi­nat­sioon PankrS § 1 lg 2 ja 3st:
Juriidilisest isikust võlgnik on maksejõuetu [viitan lg 2:] kui ta ei suuda rahuldada võlausaldaja nõu­deid ja see suutmatus ei ole võlgniku majanduslikust olu­korrast tulenevalt ajutine [ja jätkan lg 3 kohalt, kust pooleli jäin:], ka siis, kui võlgniku vara ei kata te­ma kohustusi ja selline seisund ei ole võlgniku ma­jan­duslikust olukorrast tulenevalt ajutine.

6 Ühingu vara ja laen

Ühingu vara on ühingu oma ja seda, kui see pole just kellelegi välja renditud, ei tohi kellegi teise kui ühingu tarbeks katteks kasutada. Ühingul on õigus anda laenu, kui seda pole ära keelatud, sa­mas tuleb ka jälgida, et kui on keelatud, siis kel­lele. Kuna inimene saab olla mitmes rollis, siis võib ta olla korraga nii osanik, juha­tu­se­liige kui ka töötaja.

Rääkides laenust osaühinguga seoses, siis see ena­mas­ti osa­nikule ja juhatuseliikmele laenu an­da ei tohi. Kui ini­me­ne on töötaja sa­mu­ti, siis põ­hi­mõt­te­li­selt kee­latud pole, tuleb vaid jäl­gi­da eri­soo­dus­tuse nõue­te jm laenulepinguga seo­tud nõue­te täit­mist. Osaühing ei to­hi anda laenu ka oma osa ost­mi­seks. Tuleb arvestada, et sellest võib tulla tõsine vaidlus, kas laenu anti osa­ni­ku­le, juhatuseliikmele või töötajale, kui inimene on kõigis rollides. Erisoodustusega seotud int­res­si­määra on fikseeritud 2 korda aastas. ÄS § 159 lg 1 p-d 1, 3 ja 4. Erisoodustus § 3, VÕS § 94 lg 2 ja EP.

Osakapitali sisse makstes võib tekkida soov võt­ta see küllaltki kiiresti pangaarvelt kassasse ja sealt see ära võtta, aga öel­da, et see on jätkuvalt kas­sas. Ku­na see pole kas­sas, siis on tegemist pet­tusega.

Millal palk on ümbrikupalk? Siis, kui sel­lelt ei ta­he­tagi maksusid deklareerida ega ta­suda. Su­la­ra­has võib maksta palka ja selle isegi ümb­ri­kus­se panna. Peaasi, et maksud on tasutud. Miks võib? Sest kõik on lubatud, mis pole keelatud.