2 Ettevõte ja ettevõtja

Ettevõte on majandusüksus, mille kaudu isik tegutseb. TsÜS § 66^1.

Ettevõte ja ettevõtja pole tingimata sama­tähen­dus­likud. Ettevõte (mitte ette-võtja) kui selline on keeruliselt määratletav mõiste. Seetõttu an­nan siin omad tagasihoidlikud mõtted. Ette­võtja omab näiteks kaupluste­ketti ehk hulka sama loo­gika (sama nimi, samad hinnad, sama kauba­valik vm piisav sarnasus) alusel töötavaid kaup­lusi (ettevõtteid). Sama loogika muudab erinevas kohas asuvad kauplused ketiks ja samas kohas asuvad kauplused erinevate ket­tide kaup­lus­teks. Kusjuures terve kett võib ka olla majandus-ük-sus ehk ettevõte, nt kui kett maha müüakse, mitte ei müüda ketist üksik kaup­lus. Need kõik kauplused (ettevõtted) või suisa kaup­luseketid (ettevõtted) kuu-luvad prae­gu­ses näites ette­võt­jale. Klient käib enamasti majan­dus­üksustest (ettevõtetest) ostmas, nii et oma­ni­ku­vahetus ei pruu­gi midagi mõjutada, klient ei pruugi tea­dagi ette-võtja vahetumisest majan­dusüksuse taga.